I am a Swedish man who was born in the sixties and lives in the town Motala. My interests have always been technical in nature, especially electronics. I'm fascinated by electronics and everything one can do with it. It almost akin to a kind of obsession. I am also very knowledgeable in chemistry and I have got accomplish some spectacular experiments over the years. Recently, I have been interested in cars and to convert a petrol car to run on ethanol or E85 as it is called - of course with the help of electronic circuits.

I'm not a geek and saved in a special topic. For example, I am not an hi-fi enthusiast, radio amateur, etc. I did not combined in that direction; do not want to lock my thoughts in a special place. I always have to be free and able to see the big picture.

My training is varying then I have read mechanics, process, electricity and electronics. I have studied at university but am not an engineer and can not be called for graduates. On the other hand I have read process control engineering at university level. My training has been varied - from AMU courses to College Graduate degree, but some courses in Komvux registrants and a three-day course in Autocad. My last chapter is a special training. I became a ”Planer” - it is that I has jurisdiction to make plans of how a power grid should be built (in Sweden). The most of the real knowledge derives of course from it one chosen to deal with in the comfort of your own home, but an education is of course an important introduction or as a source of knowledge to dip into.

I'm project-oriented ie likes to invent, develop and structuring technical solutions. I think in three-dimensional and I often use images in my explanatory models. One can also discern certain originality or waywardness in my work.

Cookies:
It is normal nowadays for a visitor to approve that the site uses cookies. That's not something I think is necessary. I have a hard time understanding the point of shoveling over all the responsibility on the guest, without knowing what the cookies are doing. Cookies are usually quite harmless - their task is usually to improve the surfing experience. According to the browser, it is crowded with cookies here, without me being able to identify them myself. What I can say is that the website is based on XHTML code mixed with JavaScript. Nowhere in the code do cookies exist, ie programs created by me that read or save data about a visitor or nestle in the visitor's computer. If there are programs that nestle in your computer, then there is nothing that I know or have any information about.

The only place that saves information about a user is in the comment functions. These programs are based on PHP and if a guest chooses to write a comment, his or her IP address will then be saved in a text file that only I can access. There is no possibility of being able to link an IP address to a name unless you go online and try to google it...

Then there is a JavaScript that Google asked me to place at the top of each page (all html files in esstronic.com). This script is part of Google Analytics and collects data about who visits the site, which I can study on a website intended for me. This site is crammed with statistics on how visitors behave. The number of visitors seems to stay around 50 a day on average, but it can vary quite a bit sometimes. It is always the fuel sections that people are most interested in. ”Ethanol diesel for amateurs”, ”The principle of electronic injection”, IPA etc. It is not possible to distinguish an individual's name, IP number, or any other personal data. In the past, I could see the ISP under which a visitor was stationed, but that feature was then removed. However, the place/city the visitor is surfing from can still be picked out. Otherwise, the opportunities to track people are quite limited and then we talk about me. I who own the domain can not/do not have the rights to do this. At the bottom is an image of the script linked to Google Analytics:

/Bjorn
Svenska:
Jag är en svensk man som är född på sextiotalet och bor i staden Motala. Mina intressen har alltid varit av teknisk natur speciellt elektronik. Jag är fascinerad av elektronik och allt som man kan åstadkomma med detta. Det är närmast att likna vid en slags besatthet. Jag är även ganska kunnig i kemi och har avverkat en del spektakulära experiment under årens lopp. Den senaste tiden har jag intresserat mig för bilar och att konvertera en bensinbil till etanoldrift eller E85 som det heter - naturligtvis med hjälp av elektronik.

Jag är inte liksom en nörd frälst i något specialämne. Exempelvis är jag inte hifi-entusiast, radioamatör mm. Jag är inte lagd åt det hållet, vill inte låsa fast tankarna på ett särskilt ställe. Jag måste hela tiden vara fri och kunna se helheten.

Min utbildningsnivå är varierande då jag har läst både mekanik, process, ellära och elektronik. Jag har läst på högskolenivå men är inte civilingenjör och kan inte heller kallas för högskoleutbildad. Jag har däremot läst processtyrningsteknik på högskolenivå. Mina utbildningar har varit skiftande - från AMU-utbildningar till gymnasieingenjörexamen, men även vissa kurser i Komvux regi och en tredagarskurs i Autocad. Mitt senaste kap är en specialutbildning. Jag blev då en ”Beredare” - det handlar om att man har behörighet att göra, t.ex. en plan på hur ett elnät ska byggas (i Sverige). Huvuddelen av det verkliga vetandet kommer ju förstås av det man valt att syssla med i hemmets lugna vrå, men en utbildning är förstås en viktig introduktion eller som en kunskapskälla att ösa ur.

Jag är projektinriktad d.v.s. gillar att uppfinna, utveckla och strukturera tekniska lösningar. Jag tänker tredimensionellt och ofta använder jag bilder i mina förklaringsmodeller. Man kan även skönja en viss originalitet eller ett egensinne i mitt arbete.

Kakor:
Det normala i dagsläget är att en besökare ska godkänna att sajten i fråga använder kakor. Det där är ingenting som jag anser är nödvändigt. Jag har svårt att förstå poängen med att skyffla över allt ansvar på gästen, utan att denna vet vad kakorna gör. Kakor är vanligtvis ganska harmlösa - deras uppgift brukar vara att förbättra surfupplevelsen. Enligt webbläsaren kryllar det av kakor här, utan att jag själv kan identifiera dem. Det jag kan säga är att hemsidan är baserad på XHTML-kod blandat med JavaScript. Ingenstans i koden existerar det kakor, alltså av mig skapade program som läser eller sparar data om en besökare eller nästlar sig in i besökarens dator. Om det nu finns programsnuttar som gör det, alltså nästlar sig in i din dator, så är det inget som jag känner till eller har någon information om.

Det enda stället som sparar uppgifter om en användare är i kommentarsfunktionerna. Dessa program är uppbyggda med hjälp av PHP-kod och om en gäst väljer att skriva en kommentar så sparas dennes IP-adress i en textfil som bara jag kan komma åt. Det finns inga möjligheter att kunna knyta en IP-adress till ett namn såvida man inte går ut på nätet och försöker googla fram det...

Sedan finns det ett JavaScript som Google bad mig att placera överst på varje sida (alla html-filer i esstronic.com). Detta script är en del av Google Analytics och samlar in data om vilka som besöker sajten, vilket jag sedan kan studera på en för mig avsedd webbsida. Denna webbplats är proppad med statistik om hur besökarna beter sig. Besöksantalet verkar hålla sig runt 50 om dagen i medeltal, men det kan variera rätt mycket ibland. Det är alltid bränslesidorna som folk är mest intresserade av. ”etanoldiesel för amatörer”, ”principen för elektroniska insprutning”, IPA etc. Det går inte att urskilja en individs namn, IP-nummer, eller någon annan personlig data. Förr i tiden kunde jag se internetleverantören som en besökare var stationerad under (någon från Umeå Energi), men den funktionen togs sedan bort. Den ort som besökaren surfar ifrån går dock fortfarande att plocka ut. Annars är möjligheterna att spåra folk ganska begränsat och då pratar vi om mig. Jag som alltså äger domänen kan inte/saknar rättigheter att kunna göra det. Så här ser scriptet som är kopplat till Google Analytics ut:

Google Analytics

© June 2012    www.esstronic.com - ESSENTIAL ELECTRONICS.